Представяне

Магистърска програма по специалност "Интелигентни транспортни системи"

Катедра "Икономика на транспорта" към УНСС

Онлайн подаване на молби:

За програмата

Защо да изберем ИТС ?

Катедра "Икономика на транспорта" при УНСС предлага на студентите възможност да се обучават в областта на интелигентните транспортни системи и да задълбочат своите знания и умения в една интердисциплинарна и модерна магистърска програма. Магистърската програма по ИТС е с икономическа насоченост. Завършилите специалността придобиват професионална квалификация "Магистър по икономика".

Какво представляват ИТС

Интелигентните траспортни системи се основават на изпозлването на телекомуникационни и информационни технологии за постигането на по-висока ефективност, по-висока сигурност, качество и мобилност на транспортните услуги при осъществяването на товарни и пътнически превози, успоредно с намаляването на вредното въздействие върху околната среда.

Магистърска порграма по ИТС

Магистърската програма по специалност „Интелигентни траспортни системи“ е разработена, за да отговори на търсенето на професионалисти в модерните високотехнологични транспорни и инженерингови предприятия.

Повече за обучението

Обучението в ОКС „Магистър“ по специалността „Интелигентни траспортни системи“ има за цел да осигури на студентите управленски и икономически знания и умения за работа с интелигентни траспортни сисеми, за планиране и анализ на превозите при използване на ИТС. Изучаваните дисциплини ще осигурят също така знания и умения за използване на платформи за организиране управлението на траспортните процеси, както и за анализ и управление на превозната работа.

Кариерно развитие

Магистърската програма „Интелигентни траспортни системи“ е предназначена за подготовката на специалисти за транспортния сектор и по-специално за длъжности, свързани с планиране и управление на транспортните процеси, развитие на продукти и услуги, както и такива, изискващи специфични знания относно приложението на ИТС. Студентите, завършили магистърската програма, ще имат възможност за реализация и в научно-изследователската област.

Продължителност на обучението

Обучението за получаване на ОКС „Магистър“ по специалността е с продължителност два семестъра.

Кой може да кандидатства?

За тази магистърска програма могат да кандидатстват всички завършили ОКС „Бакалавър“ от различни научни направления.

Образователна степен: Магистър по икономика

Как да кандидатствате? Подайте заявление за кандидатстване в УНСС и посочете като първо желание специалност „Интелигентни транспортни системи“!

Какво да очакваме от обучението

Предвижда се интердисциплинарно обучение, което ще представи на обучаемите знания и по отношение на моделирането на трафика, приложението на мобилни и безжични телекомуникационни проложения и управление на сигурността и безопасността на превозите.

Съдържание на програмата:

Курсове в първия семестър

 • Интелигентни транспортни системи
 • Оперативно управление на превозите
 • Управление на сигурността и безопасността на превозите
 • Географски информационни системи в транспорта
 • Планиране и управление на трафика
 • Транспортна политика
 • Транспортни пазари

Втори семестър Модул 1:

 • Управление на проекти в транспорта
 • Инвестиции в ИТС
 • Комуникационни и информационни технологии в транспорта
 • Транспорт и околна среда
 • Устойчив транспорт

Втори семестър Модул 2:

Изследване на операциите в транспорта Икономически анализ на ИТС Управление на транспортните мрежи Транспортно и регионално развитие Външни транспортни ефекти